Вітаю Вас Гість | RSS

НООКРАТІЯ - ВЛАДА РОЗУМУ

Четвер, 20.06.2024, 07:47

Прочитайте спочатку: Нація

Політична партія - особлива громадська організація (об'єднання), що безпосередньо ставить перед собою завдання оволодіти політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Ноократична партія - група людей, яка одночасно є ноократичною частиною своєї нації й національною частиною глобальної ноократичної системи.

Перед ноократичною партією стоїть подвійне завдання: відстоювати національні інтереси у глобальній ноократичній системі й водночас відстоювати глобальні ноократичні інтереси всередині своєї нації. По суті два цих завдання зводяться до одного, якщо нація твердо стоїть на шляху глобального розвитку, який передбачає збереження національної різноманітності людства.

Ноократична партія є носієм національної енергетичної стратегії й водночас є носієм глобальної енергетичної стратегії людства. Обидві стратегії потребують постійного вдосконалення на взаємоадаптації, що по суті й стає головним завданням, яке мають виконувати ноократи. Саме на цьому рівні є сенс розглянути поняття "соціальна ентропія", оскільки свідома регуляція її стає можливою лише в рамках діяльності ноократичних партій.

Ідеальний порядок у суспільстві можна представити собі як стан, при якому його коефіцієнт корисної дії (ККД) дорівнює 100%. Закони термодинаміки стверджують, що такий стан є неможливим. В цілому, зважаючи на теорію відносності, ми можемо прийняти це за істину для нашої інерційної системи. Відтак ми змушені визнати, що ідеальне супільство у нашій інерційній системі не є можливим. Можливо лише говорити про перехід до більш ідеальних умов, ніж попередні.

Рівень ентропії у системі тим більший, чим більшою є кількість ймовірних станів, до якої вона може перейти. Таким чином, коли ми говоримо про соціальну ентропію, ми говоримо про кількість ймовірних станів, у яке може перейти суспільство. У суспільстві люди  постійно народжуються й помирають, набувають нових ролей, вчиняють різні дії. Чим більшою є кількість варіантів поведінки членів суспільства, тим більшою є його ентропія. Зростання соціальної ентропії - це зростання невизначеності у діяльності суспільства, зменшення ККД його функціонування. Невизначеність є як причиною, так й наслідком дезорієнтації людей, звуження сфери їхніх інтересів, деморалізації суспільства.

Лише достовірна та зрозуміла інформація сприяє зростанню визначеності суспільства.  Ноократична партія є джерелом такої інформації як для своєї нації, так й для решти ноократичних партій, об'єднаних у глобальну ноократичну систему. Будучи джерелом, партія водночас сама є споживачем інформації. Таким чином партія виконує функцію комунікативного вузла, який відповідає за достовірність та зрозумілість інформації не лише перед контрагентами, але й перед самою собою.

Партія, як суспільство й людство складається з особистостей. Історія знає не один випадок, коли одна особистість могла говорити від імені груп людей, але ще жодна особистість не говорила від імені усього людства, повністю усвідомлюючи, що воно собою являє. Тому не створено однієї релігії для усіх людей. Державні лідери інколи були ближчими до істини, коли говорили від імені своїх націй, тому що володіли більш-менше повною інформацією про стан речей у ній.

Ноократична партія складається з людей, здатних відповідально представляти її у зовнішніх стосунках. А це означає кілька речей.

По-перше - кожен член партії повинен володіти у достатній кількості інформацією про свою партію.

По-друге - кожен член партії повинен вміти знаходити потрібну інформацію й повідомляти про неї решту її членів.

По-третє - кожен член партії повинен вміти донести потрібну інформацію до відома представників своєї нації (суспільства).

По-четверте - кожен член партії повинен вміти донести потрібну інформацію до глобальної ноократичної системи.

"П'ятим елементом", своєрідною квінтесенцією вимог до члена партії стає здатність думати як партія, нація й людство - приймаючи рішення та відповідаючи за їхнє втілення у життя так, як він відповідає перед самим собою за свою власну долю.

Первинною інформацією про партію є її ідеологія й відомості про походження партії. Ідеологія ноократичної партії базується на наступних принципах:
 
1. Істина єдина, тому правильний світогляд може бути лише один.
 
2. Нація може сповідувати лише одну ідеологію, засновану на правильому світогляді.
 
3. Для розвитку єдиної правильної ідеології потрібна єдина політична партія.
 
4. Правильність своїх уявлень про світ партія повинна доводити правильністю своїх рішень.
 
5. Правильність своїх рішень партія повинна доводити успішністю втілення їх у життя.
 
6. Успішність втілення рішення у життя - збільшення масштабності наступних завдань, вирішенням яких може зайнятись партія. 
 
Відомості про походження партії - знання історії партії, усвідомлення зв'язку між її минулим та майбутнім.

Серед інформації про партію, якою має володіти її член - знання Програми й Статуту партії, знання про те, яким чином у ній обігає інформація, які структурні підрозділи у ній є й якої інформації вони потребують.  Також член партії повинен знати, яким чином приймаються та втілюються у життя рішення партії й яким чином він особисто бере участь у цьому. Й ще член партії повинен знати, яким чином дізнатись про те, що йому треба знати.

Інформаційна робота є змістом життя ноократичної партії. Член партії працює з різноманітними відомостями, й хоча може не завжди сам знаходититме усю необхідну інформацію, але партійні товариші мають домальовувати його інформаційну картину світу. Чим краще кожен член партії обізнаний з інформаційною картиною світу - тим більшою може бути його користь для партії, тим меншою є його невизначеність, тим меншою є соціальна ентропія навколо нього й партії в цілому.

Члени партії повинні сприяти розумовому розвитку один іншого й допомогати кожному приймати  правильне рішення. Члени партії повинні завжди пам'ятати про те, що у часи випробувань вони зможуть покластись лише один на одного, й те, як вони разом готувались, визначатиме й те, що усі разом й кожен по-окоремості вони отримають на виході. Кожен повинен усвідомлювати значення кожного свого повідомлення для членів партії. Маленькі огріхи окремих членів складаються у великі помилки усієї партії - тому прагення досконалості має стати визначальним у взаємовідносинах між членами партії. Ніхто не повинен вбачати злого умислу у прискіпливості та допитливості членів партії. Точність розуміння накладена на рішучість у діях - запорука того, що зайва година, витрачена на осмислення рішень, допоможе не гаяти часу при їхньому виконанні.

Робота з суспільством - "корінний каталог" у системі уявлень про партійну роботу. Кожна людина є членом суспільства, сама партія є його органічною частиною. Партія усвідомлює свою відповідальність перед нацією так само, як найрозумніший член родини усвідомлює відповідальність за те, щоб його родичі не наробили дурниць у житті. Це - як мінімум. Як максимум - найрозумніший з родичів має знати про те, як зробити розумною усю свою родину і як зробити так, щоб з його смертю розумнішання не припинилось, а навпаки - посилювалось.

Партія відповідає за набуття нацією нових, корисних навичок й за викорінення старих, шкідливих. Коли мова йде про енергетичну стратегію нації - партія на собі першою випробовує нові пристосування, переконуючи решту нації у їхній корисності. Партія постійно цікавиться життям кожного представника нації, стимулюючи його до нових вершин й відшукуючи серед співгромадян майбутніх членів партії.

У стосунках з суспільством партія має дотримуватись дистанції, коли мова йде про прийняття рішень в елементарних ситуаціях. Усе науково обгрунтоване й перевірене має бути викладеним у вигляді інструкцій прямої дії, виконання яких має здійснюватись без будь-якого партійного контролю. По суті - партія повинна дбати про те, щоб нація максимально самоорганізовувалась у питаннях, інформація по яких є достатньою й не вимагає надзвичайних розумових зусиль для їхнього вирішення. Таким чином - не виключаючи можливість повного перебирання влади до своїх рук за надзвичайних умов, партія повинна утримувати своїх членів від виконання стандартних державних функцій, де можна підібрати здібних позапартійних працівників й таким чином зосередитии увагу членів партії на нестандартних завданнях. Бажано, щоб суспільство могло підібрати позапартійних працівників самостійно - це стимулюватиме ініціативу у громадян й знов-таки дозволятиме виявляти серед них таких, хто найбільше підходитиме для партійної роботи.

Для роботи з глобальною ноократичною системою кожен член партії повинен вивчати іноземні мови та культуру народів світу. У цьому питанні важливими є не стільки абсолютні показники, скільки сам процес долучення до спілкування з ноократами різних країн. Серед усього іншого, члени партії повинні бути готовими до тривалих закордонних відряджень, де прийдеться виконувати як мирні, так й військові завдання. З іншого боку, члени партії повинні бути готовими до того, що у їхню країну приїдуть емісари закордонних ноократичних партій. Й у тих та інших випадках нокорати мають усвідомлювати головне: як на своїй, так й на чужій землі він є джерелом соціальної антиентропійності. У його намірах має бути визначеність, зрозуміла як землякам, так й чужинцям. Й у першу чергу має бути визначеність у стосунках між ноократами різних країн - для чого впроваджується ноократія у світі й кому це потрібно.

Підсумковою рисою особистості члена партії є гнучка масштабність його мислення. Людям які ледь не від народження "злетають думкою за хмари", важко зрозуміти інтереси людини, знання якої обмежені. Й навпаки: той, хто усе життя жив інтересами своєї родини, підприємства, не зможе легко переключитись на мислення масштабами космічними. Для перший й для други партійний рівень мислення - це той орієнтир, зближення з якими мають прагнути усі члени партії, незалежно від того, з якого рівня мислення вони до неї прийшли. Однаково важко навчитись приймати рішення як нижчого так й вищого рівнів мислення. Однак, навчившись це робити, ноократ отримує комунікацію з усіма рівнями одночасно. Таким чином можна буде говорити й про подальшу глобальну комунікацію з людьми, які мислять у найрізноманітніші способи.

Кожна партія самостійно визначатиме свою Програму та Статут. Однак при цьому - чим більше можливостей для впливу на свою діяльність вона надававтиме  закордонним ноократичним партіям, тим більшими ставатимуть й зустрічні можливості, які закордонні партії відкриватимуть для неї. Крім того: кожна партія може самостійно  визначати межі свого втручання у суспільне управління, в залежності від місцевих умов. Таким чином структура ноократичної партії й її функції визначатимуться конкретикою, яку вона ставитиме перед собою.

Таким чином, у наступному розділі сайту ми зможемо розглянути ідеологію, які конкретно розкриватиме питання діяльності Української Національної партії Ноократії та заснованої нею Української Держави Влади Розуму.

Читайте далі: УНПН-УДВР